2103 Geodesy 1987 Sri Lanka Survey Richard Leslie Brohier (Sri) Instrument Theodolite stamp