2103 Geodesy 1989 Chili Survey Instrument Theodolite stamp