Salamandra


(Salamandra algira) - North African fire salamander

(Salamandra atra) - Alpine salamander

(Salamandra corsica) - Corsican fire salamander

(Salamandra infraimmaculata) - Near Eastern fire salamander

 

(Salamandra lanzai) - Lanza's alpine salamander

(Salamandra longirostris) - Long-snouted salamander

(Salamandra salamandra) - Fire salamander

(Salamandra salamandra) - Fire salamander